Συμβουλές καμμία; κανείς; Advice anyone?

Standard

[english text follows]

Η κατάσταση μοιάζει ως εξής: πτωχοτάτη πλην τιμιοτάτη (λέμε τώρα) νεαρά θέλει να πάει στο χορό του βασιλιά για να βρει γαμπρό, ει δυνατόν τον βασιλιά τον ίδιο. Ακάλεστη και ανήμπορη βάζει εκεί κάτι γυαλιστερά πράγματα να μοιάζουν με ταφτάδες και καταφτάνει. Στην είσοδο της ζητάνε τίτλους ευγενείας και ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσό για την πρόσκληση, δίνει εκεί κάτι τίτλους που της έφτιαξε ένας αγύρτης για την περίσταση (τον πλήρωσε χρυσάφι) και δίνει όλες της τις οικονομίες για να μπει στο πάρτυ.

Στο πάρτυ βέβαια όλα είναι πανάκριβα και μολονότι βασιλικό πάρτυ, γίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό (ώστε να μην αδειάσει το βασιλικό ταμείο και καλά). Νερό, ψωμί, μακαρόνια, όλα πανάκριβα, αλλά η πτωχοτάτη έχει τη δυνατότητα να αναπνέει τον ίδιο αέρα με την αριστοκρατία (ο θεός να την κάνει). Στο μεταξύ για να πληρώσει, δανείζεται από κάτι βαρώνους που ξέροντας ότι είναι εκτός σιναφιού και άβγαλτη, της δίνουν λεφτά χωρίς συμβάσεις (ώστε να μην υπάρχουν πειστήρια) αλλά ξέρετε, οι βαρώνοι έχουν φρουρές και αν δεν πληρώσεις…

Τώρα λοιπόν η πτωχοτάτη πλην όχι και τόσο τιμιοτάτη αλλά τέλος πάντων κατα-αδικημένη δεν ξέρει τί να κάνει: χρωστάει τα μαλλιοκέφαλά της, οι βαρώνοι ζητάνε τα λεφτά, οι αριστοκράτες την κοιτάνε περίεργα γιατί τα γυαλιστερά ξεθωριάζουν και αυτή δεν θέλει να αφήσει το πάρτυ γιατί δεν βρήκε ακόμη τον καλό γαμπρό και ο βασιλιάς φαίνεται προτιμά μια ισπανίδα, μια ιταλίδα, μια γαλλίδα, αναποφάσιστος. Εσείς τη συμβουλεύετε αφού έκανε τόσο κόπο και μπήκε σε κίνδυνο να μείνει στο πάρτυ μπας και;

The situation looks as follows: a very poor but very honest (tell me about it) young lady wants to go to the king’s prom find a husband, the king himself if possible. Uninvited and helpless, she puts on shiny things to look like taffeta and arrives to the ball. At the entrance, they ask for her titles of nobility and a not inconsiderable amount for the invitation card, she gives her titles an impostor made for her for the occasion (paid in gold) and gives all of her savings to join the party.

In the party of course everything is very expensive and although it is a royal party, it is done for charity (so that, supposedly, the royal treasury does not get empty). Water, bread, pasta, all are very expensive, but the very poor lady is able to breathe the same air with the aristocracy (may god make them so). In the meantime, in order to pay for all this, she borrows money from some barons who, knowing that she is outside their guild and inexperienced, give her money without contracts (so that there is no evidence) but you know, the barons have guards and if you do not pay …

Now the very poor but not so honest but anyway under-injustice young lady does not know what to do: she owes for twelves lives, the barons ask for their money, the aristocrats look weirdly at her because the shiny things faded and she does not want to leave the party because she has not yet found a good groom and the king seems to prefer a Spaniard, an Italian, a French, indecisive. Do you advise her after doing so much effort and going at risk to stay at the party just hoping?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s