Γεια! Αυτό το ιστολόγιο φτιάχτηκε για να περιλάβει υλικό από έρευνα που έγινε μετά το πέρας της διατριβής μου το 2012, αλλά και άλλο υλικό που βρίσκω κατά καιρούς και ταιριάζει με τη γενικότερη αναζήτηση για μια γνώση περί οικονομικών ζητημάτων που υπάρχει γύρω μας, αλλά δεν διδάσκεται στα πανεπιστήμια.

ِِΑπό τον Ιούλιο 2019 εργάζομαι ως ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ενέργειας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου του Hull. Ωστόσο, οι απόψεις στις δημοσιεύσεις, στο ιστολόγιο και στο λογαριασμό στο τουίτερ είναι δικές μου και δεν αντικατοπτρίζουν αναγκαστικά τις απόψεις του Ινστιτούτου ή του Πανεπιστημίου.

Σχόλια και κριτική (κυρίως αυτή) είναι καλοδεχούμενα, με εξαίρεση ύβρεις και ρατσιστικά παραληρήματα [τα σεξιστικά σχόλια ή οι εθνικιστικές κορώνες είναι ρατσιστικό παραλήρημα].

Θα βρείτε τα Ριζικά Oικονομικά στο τουίτερ https://twitter.com/rizikaoikonomik και μπορείτε να βρείτε κείμενα ακαδημαϊκά και στις σελίδες

http://hull.academia.edu/IreneSotiropoulou

(ανανεώστε/refresh τη σελίδα αν τυχόν δεν εμφανίζεται αμέσως) &

http://www.researchgate.net/profile/Irene_Sotiropoulou

Εάν έχετε προτάσεις για νέα ή σχετικό υλικό, στέλνετε μήνυμα ή σχολιάζετε. Ευχαριστώ.

Ειρήνη Σωτηροπούλου

 

Hi there! This blog has been created to include research material after the conclusion of my dissertation in 2012, but also other material that I occasionally find and fits this general quest for knowledge about economic issues which exists around us, but is not taught in universities.

Since July 2019, I work as a researcher (PDRA) at the Energy and Environment Institute of the University of Hull. However, the views expressed in my publications, in this blog and in the twitter account are my own and do not necessarily reflect the views of the Institute or of the University.

Comments and critique (particularly critique) are mostly welcome, with the exception of calling names and racist deliria [sexist comments and nationalist cries are racist deliria].

You may find Grassroots economics at https://twitter.com/rizikaoikonomik and  find academic papers at the following pages

http://hull.academia.edu/IreneSotiropoulou

(please, refresh the page if it does not show immediately) &

http://www.researchgate.net/profile/Irene_Sotiropoulou

If you have recommendations for news or related material, drop a message or comment. Thank you.

Irene Sotiropoulou

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s