Tag Archives: Κρήτη

Many languages in one economy – Πολλές γλώσσες σε μία οικονομία

Standard

Slides from the paper presented at the International Conference “Communication across cultures: Challenges & prospects in the global context” Chania, 29.9.2018

https://www.academia.edu/38064996/Many_languages_in_one_economy_or_many_economies_in_one_language

Διαφάνειες από τη μελέτη που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο “Επικοινωνία με διαφορετικές κουλτούρες: Προκλήσεις & προοπτικές στο παγκόσμιο περιβάλλον” Χανιά, 29.9.2018

https://www.academia.edu/38065008/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%AD%CF%82_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82_%CF%83%CE%B5_%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%AD%CF%82_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%83%CE%B5_%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1

Byzantine Yperpyra And Venetian Ducats: Missing Pieces In The Puzzle Of Monetary Theory

Standard

Paper published in Economic Alternatives journal, vol 12, no 3, pp. 419-434.

https://www.academia.edu/37859473/Byzantine_Yperpyra_And_Venetian_Ducats_Missing_Pieces_In_The_Puzzle_Of_Monetary_Theory

Abstract:

The paper stems from a greater project on economic history concerning the monetary system and policies of medieval and renaissance Venice, with a special focus on Venice’s colony of Crete. The Venetian monetary system included various currencies, both minted and virtual, and it was intertwined with the currencies that already existed or appeared in the Eastern Mediterranean during the Venetian imperial era. I examine actual historical examples through the lenses of both mainstream and heterodox monetary theories in order to show the complexity of monetary practices under real conditions and how the available monetary theories need further sophistication in order to explain and systemize our understanding of monetary phenomena.

To make the research inquiry clearer, I focus on two examples that seem to run counter to what current assumptions about monetary structures:
One case is that of the Byzantine yperpyron, a golden coin of the Eastern Roman Empire which seems to survive in Crete island, both the Venetian rule (starting in early 13th century) and the end of the Byzantine Empire itself (in 1453) and remained in circulation, mostly as a virtual currency or accounting unit, until 17th century, together with various other currencies circulating in the island.

The other case is the Venetian ducat itself, a golden coin minted by Venice from late 13th century onwards and well known for its quality of gold and value in international trade in both Mediterranean and Europe. Yet, it seems that the Venetians preferred to use other international currencies in domestic trade. There has been evidence that in some cases the never-debased golden ducat was not accepted in local transactions.

The paper attempts to set the grounds for further investigation and discussion concerning monetary phenomena and the issues those raise for monetary theory.

Keywords: Venice, Crete, monetary history, yperpyron, ducat, monetary theory
JEL Codes: B50, E42, N13, N23, P4, P5.

Presentation slides of the paper “Persistent food shortages in Venetian Crete: A first hypothesis”

Standard

This is the presentation for the paper “Persistent food shortages in Venetian Crete: A first hypothesis”, presented at the 2nd COMPOT workshop “Explaining famines, defining responsibilities”, held in Turku, Finland on 12-15.1.2017. The paper will be available in a few months.

https://www.academia.edu/31173658/Persistent_food_shortages_in_Venetian_Crete_A_first_hypothesis

Αυτή είναι η παρουσίαση για την μελέτη “Επαναλαμβανόμενες διατροφικές ελλείψεις στη βενετική Κρήτη: Μια πρώτη υπόθεση εργασίας” που παρουσιάστηκε στο 2ο εργαστήριο COMPOT “Εξηγώντας τους λιμούς, ορίζοντας ευθύνες” που έλαβε χώρα στο Τούρκου της Φινλανδάς, την 12-15.1.2017. Η πλήρης μελέτη θα είναι διαθέσιμη σε μερικούς μήνες.

 

Byzantine yperpyra & Venetian ducats: Missing pieces in the puzzle of monetary theory

Standard

This is the slide presentation for the paper presented at the 2nd Annual MRC Conference. The full paper will be uploaded shortly.

https://www.academia.edu/29241898/Byzantine_yperpyra_and_Venetian_ducats_Missing_pieces_in_the_puzzle_of_monetary_theory

Slides: Black money, white money and the circulation of parallel currencies in Venetian Crete – Διαφάνειες: Μαύρο χρήμα, άσπρο χρήμα και η κυκλοφορίατων παράλληλων νομισμάτων στην Βενετική Κρήτη

Standard

https://www.academia.edu/28665142/Black_money_white_money_and_the_circulation_of_parallel_currencies_in_Venetian_Crete

ΜΑΓΕΙΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ : ΥΠΟΣΚAΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ & ΣΦΥΡΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕΤΑΞΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Standard

Διαθέσιμη ήδη η μετάφραση της μελέτης που παρουσιάστηκε το 2015 στο 3ο Συμπόσιο Eλληνικής Γαστρονομίας
https://www.academia.edu/27443350/%CE%9C%CE%91%CE%93%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99_%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%95%CE%A3_%CE%A3%CE%A4%CE%91_%CE%9A%CE%A1%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91_%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%A5%CE%98%CE%99%CE%91_%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%9AA%CE%A0%CE%A4%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%A3_%CE%A4%CE%97%CE%9D_%CE%A0%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%91_and_%CE%A3%CE%A6%CE%A5%CE%A1%CE%97%CE%9B%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%A3_%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A5%CE%97_%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%A5_%CE%93%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D

Cooking struggles in Cretan folktales: Undermining patriarchy & forging solidarity among women

Standard

Finally, the full text of the conference paper is available online

https://www.academia.edu/27163108/Cooking_struggles_in_Cretan_folktales_Undermining_patriarchy_and_forging_solidarity_among_women

Abstract

The paper is part of a larger research project concerning grassroots economics, i.e. theory and practice, which exist among everyday people and communities, in spaces which are more informed by everyday communal life and/or social movements than by established economic thinking. Folktales, therefore, are one among the sources I use for learning and  understanding grassroots economics.
In this paper, I analyse folktales within the framework of capitalist patriarchy having in mind that the folktales draw ideas and resistance stories from social struggles and  arrangements that might be non-capitalist and/or non-patriarchal at the same time. My case studies are various folktales from the island of Crete, Greece, and the main research question is how kitchen work performed by women is valued and perceived through local folktales and how the folk narratives of women’s kitchen tasks raise issues about the possibilities for fighting back patriarchal rules and enhancing solidarity among women.
The next section presents the theoretical framework of analysis and section three explains how folktales function as sources of grassroots economics. The research questions and the method of analysis are presented in section four and section five examines the main themes emerging in Cretan folktales with reference to women’s work and action in the kitchen. In section six I discuss how the themes answer or illustrate better the research questions and the concluding remarks are presented in section seven.

Cooking struggles in Cretan folktales – Μαγειρικοί αγώνες στα Κρητικά παραμύθια

Standard

This the presentation used in the Greek Gastronomy Symposium (Karanou, July 25-26th 2015) and the paper will be uploaded in the following weeks.

The paper examines Cretan folktales as sources of grassroots economics, i.e. as sources of political economic ideas emerging and diffused among local communities in Crete.

https://www.academia.edu/14430381/Cooking_struggles_in_Cretan_folktales_Undermining_patriarchy_and_forging_solidarity_among_women

Αυτή είναι η παρουσίαση που χρησιμοποιήθηκε στο Συμπόσιο Ελληνικής Γαστρονομίας (Καράνου, 25-26 Ιουλίου 2015) και η μελέτη θα αναρτηθεί τις επόμενες εβδομάδες.

H μελέτη εξετάζει τα Κρητικά παραμύθια ως πηγές ριζικών οικονομικών, δηλαδή ως πηγές πολιτικο-οικονομικών ιδεών που εμφανίζονται και διαδίδονται μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων στην Κρήτη.

Prices in parallel currency – Τιμές σε παράλληλο νόμισμα

Standard

Μόλις δημοσιεύθηκε και στο περιοδικό IJCCR, το άρθρο-μελέτη για τις τιμές στο Δίκτυο Ανταλλαγών Χανίων!

Click to access ijccr-2015-sotiropolou.pdf

Στο ίδιο τεύχος υπάρχουν εξαιρετικές μελέτες από συναδέλφους από όλον τον κόσμο:

http://ijccr.net/2015/03/12/2015-special-issue-multiple-moneys-and-development/