Tag Archives: Grassroots economics

“Why the sea is salty” – “Γιατί είναι η θάλασσα αλμυρά”

Standard

Το κεφάλαιο αναλύει ένα λαϊκό παραμύθι από την Κρήτη, που αναφέρεται στην χρήση της τεχνολογίας και στις επιπτώσεις της χρήσης αυτής όταν είναι υπό τον έλεγχο διάφορων κοινωνικών τάξεων.
Το κεφάλαιο βρίσκεται στον συλλογικό τόμο των W.G.Mullins & P.Batra-Wells (eds) (2019) The Folklorist in the Marketplace: The Economics of Folklore and the Folklore of Economics, Utah State University Press-University Press of Colorado, pp. 214-233.

https://www.academia.edu/41692570/_Why_the_sea_is_salty_Folktales_as_sources_of_grassroots_economics

The chapter analyses a folk tale from Crete island, referring to the use of technology and the impact of that use when technology is under the control of different social classes.
Chapter 10 in W.G.Mullins & P.Batra-Wells (eds) (2019) The Folklorist in the Marketplace: The Economics of Folklore and the Folklore of Economics, Utah State University Press-University Press of Colorado, pp. 214-233.

Hidden in the dough sheets – Κρυμμένο στα ζυμαρένια φύλλα

Standard

 

Μελέτη (Δεκέμβριος 2018), πρώτη εκδοχή της οποίας παρουσιάστηκε στο 4ο Συμπόσιο Ελληνικής Γαστρονομίας
«Δημητριακά: Γνωστά, Ξεχασμένα και Χαμένα»
Καράνου Χανίων, 29-30 Ιουλίου 2017\

[English text follows below]

Η μελέτη παρουσιάζει τα πρώτα ευρήματα σχετικά με την οικονομική γνώση που περιέχει ένα έθιμο της Πρωτοχρονιάς στη Θράκη αναφορικά με την τακτική (ανα)διανομή πλούτου μεταξύ των μελών αλλά και μη μελών του νοικοκυριού. Το έθιμο συνίσταται στην τελετουργική χρήση μιας πίττας ως μέσο διαμοιρασμού. Η πίττα αποτελείται από φύλλα ζύμης σιτάλευρου, μεταξύ των οποίων η νοικοκυρά τοποθετεί σύμβολα των περιουσιακών στοιχείων του νοικοκυριού. Όταν η πίττα μοιράζεται, τα κομμάτια ανατίθενται σε μεταφυσικά πρόσωπα (σχετικά με τη θρησκεία), στα μέλη της οικογένειας, στα πρόσωπα που παρευρίσκονται στην κατανομή της πίττας και στον “ξένο”. Συνεπώς, κάθε άτομο λαμβάνει τουλάχιστον ένα περιουσιακό στοιχείο του νοικοκυριού υπό την προστασία του. Μετά από ένα χρόνο μια νέα (ανα)διανομή λαμβάνει χώρα με τον ίδιο τρόπο.

Η ανάλυσή μου προσεγγίζει το έθιμο ως εκπαιδευτικό τελετουργικό ή ακόμη και ως ζωντανή μνήμη της σημασίας του σιταριού και των σιτηρών ως βάσης της ευημερίας, και των οικονομικών συστημάτων όπου δεν υπήρχε ατομική ιδιοκτησία και η σχέση με τα μέσα παραγωγής δεν γινόταν αντιληπτή μέσω της ιδιοκτησίας αλλά μέσω της ευθύνης. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη οι εντάσεις μεταξύ του εθίμου και της σύγχρονης οικονομίας για να αποφευχθεί η ωραιοποίηση μιας παραδοσιακής πρακτικής, αλλά και για να διερευνηθεί η χειραφετητική γνώση που αυτό το έθιμο μεταδίδει.

https://bit.ly/2EhP0IA

 

Paper finalised in 2018. The first version was presented at the 4th Greek Gastronomy Symposium
“Known, Forgotten and Lost Grains”
Karanou of Chania, July 29-30th 2017

The paper presents the first findings about the economic knowledge that a New Year Day custom of Thrace contains with reference to regular (re)sharing of wealth among household members and non-members. The custom is the ritual use of a pie as a sharing tool. The pie consists of various layers/sheets of wheat dough, among which the household lady places symbols of the household assets. When the pie is shared, the pieces are designated to metaphysical persons (related to religion), to the family members, to the persons present at the pie sharing, and to the “foreigner”. Each person therefore, gets at least one asset of the household under their protection. After one year a new (re)sharing takes place in the same way.

My analysis approaches the custom as an educational rite or even a living memory of the importance of wheat and cereals as base of prosperity, and of economic systems where private property was inexistent and the relationship to the means of production was not perceived through ownership but through responsibility. Moreover, the tensions between the custom and the contemporary economy are taken into account to avoid the idealisation of a traditional practice, but also to investigate the emancipatory knowledge that this custom transmits.

https://www.academia.edu/38442534/Hidden_in_the_dough_sheets_A_custom_of_symbolic_redistribution_in_Thrace_Greece

 

Many languages in one economy – Πολλές γλώσσες σε μία οικονομία

Standard

Slides from the paper presented at the International Conference “Communication across cultures: Challenges & prospects in the global context” Chania, 29.9.2018

https://www.academia.edu/38064996/Many_languages_in_one_economy_or_many_economies_in_one_language

Διαφάνειες από τη μελέτη που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο “Επικοινωνία με διαφορετικές κουλτούρες: Προκλήσεις & προοπτικές στο παγκόσμιο περιβάλλον” Χανιά, 29.9.2018

https://www.academia.edu/38065008/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%AD%CF%82_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82_%CF%83%CE%B5_%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%AD%CF%82_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%83%CE%B5_%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1

Θεωρητικά ερωτήματα που η πραγματικότητα θέτει στην οικονομική επιστήμη – Theoretical questions that reality raises for economics

Standard

Κεφάλαιο δημοσιευμένο στο συλλογικό τόμο επιμέλειας Κ.Γεώρμα (2013): Κοινωνική Οικονομία – Θεωρία, εμπειρία και προοπτικές, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα, σελ. 101-116.
Chapter published in the collective volume edited by K.Geormas (2013): Social Economy – Theory, experience and perspectives, Alternative Publishing, Athens, pp. 101-116.

https://bit.ly/2Jlu3Np

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα παράλληλα νομίσματα, τα δίκτυα ανταλλαγής και διάφορες σχετικές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως εναλλακτικές συναλλαγές ή μη-κυρίαρχοι τρόποι οικονομικής δραστηριότητας, τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα το 2011. Τα σχήματα αυτά έχουν διαφορετικές δομές και στόχους και η δραστηριότητα των μελών τους αναδεικνύει μία σειρά από ερευνητικά ζητήματα, ιδιαίτερα αναφορικά με τις παραδοχές των κυρίαρχων οικονομικών θεωριών

Hidden in the doughsheets: A custom of symbolic redistribution in Thrace, Greece

Standard

This is the slide series for a paper (work in progress) presented at the 4th Symposium of Greek Gastronomy, held at Karanou of Chania (Greece) on 29-30.7.2017.

 

https://www.academia.edu/35575023/Hidden_in_the_dough_sheets_A_custom_of_symbolic_redistribution_in_Thrace_Greece

What if economics was otherwise? – Κι αν τα οικονομικά ήταν αλλιώς;

Standard

This is the story of my research in pictures only! It has been prepared as a pechakucha presentation for the Research Communication Skills Course, run and taught by Dr Kieran Fenby-Hulse at Coventry University, Autumn-Winter 2016-7.

 

Αυτή είναι η ιστορία της έρευνάς μου μόνο με εικόνες! Ετοιμάστηκε σαν παρουσίαση pechakucha για το Μάθημα Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων για Έρευνα, που έλαβε χώρα και διδάχθηκε από τον Δρα Kieran Fenby-Hulse στο Πανεπιστήμιο του Κόβεντρυ, το φθινόπωρο-χειμώνα 2016-7.

 

https://www.academia.edu/32715648/What_if_economics_was_otherwise

Seminar/Σεμινάριο – Explorations in other economics: Cases, projects and methods/Διερευνήσεις σε άλλα οικονομικά: Περιπτώσεις, ερευνες και μέθοδοι

Standard

Αυτές είναι οι διαφάνειες της εισαγωγικής παρουσίασης, του φυλλαδίου και των δορυφορικών παρουσιάσεων που χρησιμοποιήθηκαν στο σεμινάριο της 15.9.2016 στο Κέντρο Αγρο-οικολογίας, Υδάτων & Σθένους (Πανεπιστήμιο του Κόβεντρυ).

https://www.academia.edu/28556217/Explorations_in_other_economics_Projects_cases_and_methods

This is the introductory presentation, handout and satellite presentations for the seminar on Heterodox Economics held at the Centre for Agroecology, Water & Resilience (Coventry University) on September 15th 2016.

 

 

Collective viewings of value(s) and the struggle for what is valuable – The Case of Grassroots Initiatives

Standard

Abstract: The article discusses the grassroots approaches to value(s) and valuing(s) as encountered in several schemes which exist in Greece over the last few years and whose members perform transactions without the use of any official currency. The main scope of the article is to explore the theoretical issues that emerge from the grassroots practices and analyse ways by which those practices challenge or even defy the dominant economic structures, perceptions and theories about value. Given that the theoretical issues emerge from field research and findings, empirical data on ethnographic nature are used to contribute to the discussion and place the questions within their historical and practical contexts. The variety of practices itself informs the theoretical debate about the multiple ways people might think of and use ideas about value in their economic activity.

 

Link to JSTOR  for institutional access

 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ : ΥΠΟΣΚAΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ & ΣΦΥΡΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕΤΑΞΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Standard

Διαθέσιμη ήδη η μετάφραση της μελέτης που παρουσιάστηκε το 2015 στο 3ο Συμπόσιο Eλληνικής Γαστρονομίας
https://www.academia.edu/27443350/%CE%9C%CE%91%CE%93%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99_%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%95%CE%A3_%CE%A3%CE%A4%CE%91_%CE%9A%CE%A1%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91_%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%A5%CE%98%CE%99%CE%91_%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%9AA%CE%A0%CE%A4%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%A3_%CE%A4%CE%97%CE%9D_%CE%A0%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%91_and_%CE%A3%CE%A6%CE%A5%CE%A1%CE%97%CE%9B%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%A3_%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A5%CE%97_%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%A5_%CE%93%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D

Τί ψάχνουμε με τα Ριζικά Οικονομικά; What are we looking for with grassroots economics?

Standard

Το ιστολόγιο αυτό ήταν σχεδιασμένο να γίνει ήδη από τον Ιανουάριο 2013, καθυστέρησε όμως για διάφορους λόγους και ξεκινάει τώρα. Η λογική του είναι να αποτελέσει εργαλείο έρευνας και μάθησης, αρχικά για μένα, που προσπαθώ να μάθω οικονομικά εδώ και πολύ καιρό, αλλά και για όποιους/όποιες άλλες νομίζουν πως ο,τιδήποτε σε αυτό το ιστολόγιο μπορεί να τους χρησιμεύσει. Εκείνο που ψάχνω είναι να βρω και να μάθω οικονομική γνώση που υπάρχει γύρω μας, στην καθημερινή ζωή και την ξέρουν πολύ καλά άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν πάει καν στο πανεπιστήμιο, κατανοούν όμως καλύτερα από πολλούς άλλους την πραγματική λειτουργία της οικονομίας ή και γνωρίζουν τρόπους να αντισταθούν στις εκμεταλλευτικές της δομές. Επομένως, δεν είναι μια αναζήτηση γενική και αόριστη, αλλά εκτείνεται σε πεδία της οικονομικής ανάλυσης και οικονομικής ιστορίας που δεν έχουν μελετηθεί.

Στόχος μάλιστα δεν είναι η γνώση για τη γνώση αλλά να βρεθούν παραδείγματα οικονομικής σκέψης και οικονομικής πρακτικής που να εντάσσονται σε μια συμβιωτική σχέση με τη φύση και στην ιδέα ή επιθυμία μιας ανθρώπινης κοινωνίας χωρίς αδικία και εκμετάλλευση. Δεν περιφρονώ τις θεωρητικές προσπάθειες που έχουν γίνει κατά καιρούς σε ακαδημαϊκό και ιστοριοδιφικό ή κινηματικό επίπεδο, αλλά μήπως δεν έχουμε παρατηρήσει αρκετά, μήπως αγνοούμε ακόμη περισσότερα, μήπως έχουμε αφήσει στην άκρη αυτά που θεωρούμε δεδομένα και καθημερινά, ιδίως συλλογικά επιτεύγματα που για συγκεκριμένους λόγους περιφρονήθηκαν όχι μόνο ως επιτεύγματα αλλά και ως πηγές γνώσης;

Ψάχνω λοιπόν στο τώρα και στο παρελθόν, για ευκολία κοιτάω τα πιο κοντινά μου παραδείγματα αλλά πραγματικά η βιβλιογραφία είναι λειψή, οπότε μελετώ ό,τι βρίσκω για όποια κοινωνία στον κόσμο έχουμε στοιχεία, και γενικώς κάθε βοήθεια και συμβουλή είναι καλοδεχούμενη. Στο μεταξύ, μια και δεν πρόκειται για ιστολόγιο-γυάλα, όλα αυτά που μεταβάλλουν ή βελτιώνουν την πολιτικο-οικονομική μας σκέψη είναι σημαντικά, και κατά καιρούς θα αναρτώνται και εδώ, ειδήσεις και κείμενα.

            This blog was supposed to begin as early as January 2013, however it has been delayed for various reasons and it starts now. The rationale is to provide a tool for research and learning, initially for me, who try to learn economics for a long time, but also for anyone who consider anything on this blog as useful. What I‘m looking for is to find and learn economicl knowledge which exists around us in everyday life and is very well known by people who may not have even gone to university, but they understand better than many others the actual function of the economy oreven know how to resist its exploitative structures. Therefore, this not a general and vague search, but it extends to fields of economic analysis and economic history which have not been studied so far.

The aim is not to find knowledge for knowledge’s sake but to find examples of economic thought and economic practices that are part of a symbiotic relationship with nature and of the idea or desire for a human society without injustice and exploitation. I am not despising the theoretical effortswhich have been made at times and on academic, historian or movement level, but what if we have not enough observed, what if we ignore even more, what if we left aside what we take for granted daily, especially collective achievements which have been despised for specific reasons not only as  achievements but also as sources of knowledge?

Thus,  I’m looking at now and at the past, I look for ease the examples closest to me, but literature is really deficient, so I study what I find for any society in the world we have evidence about, and generally any help and advice is welcome. Meanwhile, since this is not a glass-blog, anything that alters or improves our politicoeconomic thinking is important, and at times news and texts will be posted here as well.