Tag Archives: Greece

“Less State” in austerity – “Λιγότερο κράτος” στη λιτότητα

Standard

Co-authored with Dr Nuria Giniger (University of Buenos Aires), chapter in: Kate Power, Tanweer Ali & Eva Lebduskova, editors (2019): Discourse analysis and austerity: Critical studies from economics and linguistics, Routledge – Taylor & Francis Group, pp. 80-107.

Με συν-συγγραφέα την Δρα Νούρια Χινιχέρ (Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες), κεφάλαιο στον συλλογικό τόμο: Kate Power, Tanweer Ali & Eva Lebduskova, editors (2019): Discourse analysis and austerity: Critical studies from economics and linguistics, Routledge – Taylor & Francis Group, σελ. 80-107.

 

https://www.academia.edu/38889678/_Less_State_in_austerity_A_concept_masking_the_central_agent_of_neoliberal_policies

 

 

[Περίληψη στα ελληνικά μετά το αγγλικό κείμενο]

Our research focuses on both the discourse concerning the role of a State/government in austerity context and on what the practice of austerity policies imply for the role of the State in the economy. We use two countries, Argentina and Greece, as case studies in order to investigate, first in which ways the discourse about the role of the State supported austerity policies and created a conceptual framework for further promotion of neoliberal reforms; and second, whether and to what extent the “less State” argument was a cover for changing or even expanding the role of the central government to directly benefit capitalist agents and redistribute social wealth in favour of the few.
By putting the debate on the role of the State at the center of our analysis, we found out that the State has a central role in austerity policies and without its firm, even violent, intervention, those policies would not be possible to be implemented. In contrast to the discourse, the State is not “reduced” but enhanced or expanded to a different direction.
We used historical and contemporary information in order to examine how the “less State” argument has been used in both Argentina and Greece during the last decades. Our analysis takes into account the different historical and social contexts of the two countries, for example, the blood-thirsty anti-communist “preventive counterrevolution” in Argentina, or Greece’s participation in the Eurozone. However, differences are intertwined with several major commonalities in neoliberal policies in both countries, like the destruction of hundreds of thousands of job positions, the impoverishment of the majority of the population, the breakdown of public services and previously established social rights, the privatisation of the commons and several public goods and services and the acute repression of emerging resistances.

Keywords: State, austerity, welfare, privatisations, deregulation, Argentina, Greece.

 

 
“Λιγότερο Κράτος” στη λιτότητα: Μια έννοια που κρύβει τον κεντρικό φορέα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών

Η έρευνά μας επικεντρώνεται τόσο στον λόγο αναφορικά με το ρόλο του Κράτους/κυβέρνησης σε ένα πλαίσιο λιτότητας όσο και στο τί συνεπάγονται οι πολιτικές λιτότητας για τον ρόλο του Κράτους στην οικονομία. Χρησιμοποιούμε δύο χώρες, την Αργεντινή και την Ελλάδα, ως περιπτωσιολογικές μελέτες ώστε να διερευνήσουμε, πρώτον με ποιούς τρόπους ο λόγος για τον ρόλο του Κράτους στήριξε τις πολιτικές λιτότητας και δημιούργησε ένα εννοιολογικό πλαίσιο για περαιτέρω προώθηση νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων. Και δεύτερον, για να διερευνήσουμε εάν και σε ποιά έκταση το επιχείρημα για «λιγότερο Κράτος» ήταν μια επικάλυψη για να μεταβληθεί ή ακόμη και να επεκταθεί ο ρόλος της κεντρικής κυβέρνησης ώστε να ωφελήσει ευθέως καπιταλιστικούς φορείς και να αναδιανείμει τον κοινωνικό πλούτο εις όφελος των λίγων.
Θέτοντας τον διαξιφισμό για τον ρόλο του Κράτος στο κέντρο της ανάλυσής μας, βρήκαμε ότι το Κράτος έχει κεντρικό ρόλο στις πολιτικές λιτότητας και χωρίς την σταθερή, ακόμη και βίαιη, παρέμβασή του αυτές οι πολιτικές δεν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Αντίθετα προς τον (δημόσιο) λόγο, το Κράτος δεν «μειώνεται» αλλά ενισχύεται ή επεκτείνεται σε διαφορετική κατεύθυνση.
Χρησιμοποιήσαμε ιστορικές και σύγχρονες πληροφορίες ώστε να εξετάσουμε πώς το επιχείρημα για “λιγότερο Κράτος» χρησιμοποιήθηκε στην Αργεντινή και στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Η ανάλυσή μας λαμβάνει υπ’ όψη τα διαφορετικά ιστορικά και κοινωνικά πλαίσια των δύο χωρών, για παράδειγμα, την αιμοσταγή αντικομμουνιστική «προληπτική αντεπανάσταση» στην Αργεντινή, ή την συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Εντούτοις, οι διαφορές συμπλέκονται με πολλά μείζονα κοινά σημεία στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και στις δυο χώρες, όπως η καταστροφή εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας, η εκφτώχυνση της πλειοψηφίας του πληθυσμού, η κατάρρευση των δημοσίων υπηρεσιών και των προηγουμένως καθιερωμένων κοινωνικών δικαιωμάτων, η ιδιωτικοποίηση των κοινών και διαφόρων δημοσίων αγαθών και η οξεία καταστολή των αναδυόμενων αντιστάσεων.

Λέξεις-Κλειδιά: Κράτος, λιτότητα, κοινωνικό κράτος, ιδιωτικοποιήσεις, απορρύθμιση, Αργεντινή, Ελλάδα.

Advertisements

Hidden in the dough sheets – Κρυμμένο στα ζυμαρένια φύλλα

Standard

 

Μελέτη (Δεκέμβριος 2018), πρώτη εκδοχή της οποίας παρουσιάστηκε στο 4ο Συμπόσιο Ελληνικής Γαστρονομίας
«Δημητριακά: Γνωστά, Ξεχασμένα και Χαμένα»
Καράνου Χανίων, 29-30 Ιουλίου 2017\

[English text follows below]

Η μελέτη παρουσιάζει τα πρώτα ευρήματα σχετικά με την οικονομική γνώση που περιέχει ένα έθιμο της Πρωτοχρονιάς στη Θράκη αναφορικά με την τακτική (ανα)διανομή πλούτου μεταξύ των μελών αλλά και μη μελών του νοικοκυριού. Το έθιμο συνίσταται στην τελετουργική χρήση μιας πίττας ως μέσο διαμοιρασμού. Η πίττα αποτελείται από φύλλα ζύμης σιτάλευρου, μεταξύ των οποίων η νοικοκυρά τοποθετεί σύμβολα των περιουσιακών στοιχείων του νοικοκυριού. Όταν η πίττα μοιράζεται, τα κομμάτια ανατίθενται σε μεταφυσικά πρόσωπα (σχετικά με τη θρησκεία), στα μέλη της οικογένειας, στα πρόσωπα που παρευρίσκονται στην κατανομή της πίττας και στον “ξένο”. Συνεπώς, κάθε άτομο λαμβάνει τουλάχιστον ένα περιουσιακό στοιχείο του νοικοκυριού υπό την προστασία του. Μετά από ένα χρόνο μια νέα (ανα)διανομή λαμβάνει χώρα με τον ίδιο τρόπο.

Η ανάλυσή μου προσεγγίζει το έθιμο ως εκπαιδευτικό τελετουργικό ή ακόμη και ως ζωντανή μνήμη της σημασίας του σιταριού και των σιτηρών ως βάσης της ευημερίας, και των οικονομικών συστημάτων όπου δεν υπήρχε ατομική ιδιοκτησία και η σχέση με τα μέσα παραγωγής δεν γινόταν αντιληπτή μέσω της ιδιοκτησίας αλλά μέσω της ευθύνης. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη οι εντάσεις μεταξύ του εθίμου και της σύγχρονης οικονομίας για να αποφευχθεί η ωραιοποίηση μιας παραδοσιακής πρακτικής, αλλά και για να διερευνηθεί η χειραφετητική γνώση που αυτό το έθιμο μεταδίδει.

https://bit.ly/2EhP0IA

 

Paper finalised in 2018. The first version was presented at the 4th Greek Gastronomy Symposium
“Known, Forgotten and Lost Grains”
Karanou of Chania, July 29-30th 2017

The paper presents the first findings about the economic knowledge that a New Year Day custom of Thrace contains with reference to regular (re)sharing of wealth among household members and non-members. The custom is the ritual use of a pie as a sharing tool. The pie consists of various layers/sheets of wheat dough, among which the household lady places symbols of the household assets. When the pie is shared, the pieces are designated to metaphysical persons (related to religion), to the family members, to the persons present at the pie sharing, and to the “foreigner”. Each person therefore, gets at least one asset of the household under their protection. After one year a new (re)sharing takes place in the same way.

My analysis approaches the custom as an educational rite or even a living memory of the importance of wheat and cereals as base of prosperity, and of economic systems where private property was inexistent and the relationship to the means of production was not perceived through ownership but through responsibility. Moreover, the tensions between the custom and the contemporary economy are taken into account to avoid the idealisation of a traditional practice, but also to investigate the emancipatory knowledge that this custom transmits.

https://www.academia.edu/38442534/Hidden_in_the_dough_sheets_A_custom_of_symbolic_redistribution_in_Thrace_Greece

 

Women in solidarity economy in Greece: Liberation practices or one more task undertaken?

Standard

Paper presented at “En-gendering Macroeconomics & International Economics Summer Seminar”, (16-18.7.2013) Krakow, Poland

 

https://www.academia.edu/38236531/Women_in_solidarity_economy_in_Greece_Liberation_practices_or_one_more_task_undertaken

Women in solidarity economy in Greece: Liberation practices or one more task undertaken?

Standard

Paper presented at “En-gendering Macroeconomics & International Economics Summer Seminar”, (16-18.7.2013) Krakow, Poland.

 

https://www.academia.edu/38236531/Women_in_solidarity_economy_in_Greece_Liberation_practices_or_one_more_task_undertaken

Many languages in one economy – Πολλές γλώσσες σε μία οικονομία

Standard

Slides from the paper presented at the International Conference “Communication across cultures: Challenges & prospects in the global context” Chania, 29.9.2018

https://www.academia.edu/38064996/Many_languages_in_one_economy_or_many_economies_in_one_language

Διαφάνειες από τη μελέτη που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο “Επικοινωνία με διαφορετικές κουλτούρες: Προκλήσεις & προοπτικές στο παγκόσμιο περιβάλλον” Χανιά, 29.9.2018

https://www.academia.edu/38065008/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%AD%CF%82_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82_%CF%83%CE%B5_%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%AD%CF%82_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%83%CE%B5_%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1

Performing Values Practices and Grassroots Organizing: The Case of Solidarity Economy Initiatives in Greece

Standard

Άρθρο που γράψαμε από κοινού με την Καθ. Μαρία Δασκαλάκη (University of Roehampton) και την Καθ. Μαριάννα Φωτάκη (University of Warwick) και δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην επιθεώρηση Organisation Studies, 2018 – Online first.
https://www.academia.edu/37705867/Performing_Values_Practices_and_Grassroots_Organizing_The_Case_of_Solidarity_Economy_Initiatives_in_Greece

This is a paper co-authored with Prof. Maria Daskalaki (University of Roehampton) and Marianna Fotaki (University of Warwick) and published at Organisation Studies, 2018 – Online first.

Abstract
This article discusses solidarity economy initiatives as instances of grassroots organizing, and explores how ‘values practices’ are performed collectively during times of crisis. In focusing on how power, discourse and subjectivities are negotiated in the everyday practices of grassroots exchange networks (GENs) in crisis-stricken Greece, the study unveils and discusses three performances of values practices, namely mobilization of values, re-articulation of social relations, and sustainable living. Based on these findings, and informed by theoretical analyses of performativity, we propose a framework for studying the production and reproduction of values in the context of GENs, and the role of values in organizing alternatives.

Keywords: financial crisis, Gibson-Graham, grassroots exchange network (GEN), Greece, Judith Butler, performance, values practices

Black money, white money and the circulation of parallel currencies in Venetian Crete

Standard

Paper presented in 2016 and published (2018) in the Proceedings of the 12th International Congress of Cretan Studies (Heraklion, 21-25.9.2016).

https://www.academia.edu/37206929/Black_money_white_money_and_the_circulation_of_parallel_currencies_in_Venetian_Crete

 

 

Forgotten organising (EAM & economic resistance)- Λησμονημένη οργάνωση (ΕΑΜ & οικονομική αντίσταση)

Standard

 

This is the slide series for the paper presented at the Workshop “Famine Stories and Survival Legends: Legacies to the Following Generations”, held at the University of Uppsala on 28-30.9.2017.

https://www.academia.edu/36627829/Forgotten_organising_Economic_resistance_and_the_selective_memory_of_famine

Αυτές είναι οι διαφάνειες από την παρουσίαση της μελέτης στο Εργαστήριο “Ιστορίες λιμού και μύθοι επιβίωσης: Κληρονομιά για τις επόμενες γενιές”, που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα την 28-30.9.2017.

https://bit.ly/2jVxzDX

Hidden in the doughsheets: A custom of symbolic redistribution in Thrace, Greece

Standard

This is the slide series for a paper (work in progress) presented at the 4th Symposium of Greek Gastronomy, held at Karanou of Chania (Greece) on 29-30.7.2017.

 

https://www.academia.edu/35575023/Hidden_in_the_dough_sheets_A_custom_of_symbolic_redistribution_in_Thrace_Greece

Antigone: A forgotten case of abstraction of labour

Standard

This is the slide series for the paper presented at the 19th Conference of the Association for Heterodox Economics “Sustainable Economy & Economics”, held at Manchester (10-12.7.2017).

 

https://www.academia.edu/34022427/Antigone_A_forgotten_case_of_abstraction_of_labour